[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

คณะกรรมการ :
กระทรวง :
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คณะกรรมการแต่งตั้งโดย : กฎหมาย(ส่วนราชการ)
วิธีการแต่งตั้ง : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
สถานภาพคณะ : ปัจจุบัน (ยังทำงานอยู่)
อำนาจหน้าที่ 
ข้อกฎหมายหรือระเบียบ
1. มาตรา 71/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 , (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2545

องค์ประกอบของกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ประเภทกรรมการ/หมายเหตุ
ตำแหน่งในคณะกรรมการ วันได้รับแต่งตั้ง วันครบวาระ/พ้นตำแหน่ง
1.  ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี
กรรมการที่ นรม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  02/10/2555  -  
2.  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี
กรรมการที่ นรม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  27/09/2554  -  
3.  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี
กรรมการที่ นรม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  07/02/2555  -  
4.  นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี
กรรมการที่ นรม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  30/11/2555  -  
5.  นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี
กรรมการที่ นรม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  02/07/2556  -  
6.  พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ)
 
ประธานกรรมการ  -   -  
7.  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
กรรมการที่ นรม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  12/09/2557  -  
8.  นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
กรรมการที่ นรม. แต่งตั้ง 
รองประธานกรรมการ  27/09/2554  -  
9.  นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการที่ นรม. แต่งตั้ง 
รองประธานกรรมการ  02/11/2555  -  
10.  พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม)
 
รองประธานกรรมการ  -   -  
11.  นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการที่ นรม. แต่งตั้ง 
รองประธานกรรมการ  02/07/2556  -  
12.  พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม)
 
รองประธานกรรมการ  -   -  
13 ผู้ซึ่งคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมาย 1 คน
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
14.  ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  03/05/2554  02/05/2558 
15.  นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  03/05/2554  02/05/2558 
16.  นายสมชัย ฤชุพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  03/05/2554  02/05/2558 
17.  นายไพโรจน์ พรหมสาส์น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  03/05/2554  02/05/2558 
18.  นายวัฒนา รัตนวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  03/05/2554  02/05/2558 
19.  นายวิษณุ เครืองาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  03/05/2554  02/05/2558 
20.  นายปรีชา วัชราภัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐกิจ
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  03/05/2554  02/05/2558 
21.  นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  03/05/2554  02/05/2558 
22.  นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  03/05/2554  02/05/2558 
23.  นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  03/05/2554  02/05/2558 
24 เลขาธิการ ก.พ.ร.
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการและเลขานุการ  -   -  
 

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : soc@soc.go.th