[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         ข้อมูลคณะกรรมการ
           (คกก.ที่แต่งตั้งโดย
           มติคณะรัฐมนตรี
           และโดยกฎหมาย)
         ข้อมูลประมวลผล
           มติคณะรัฐมนตรี
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

คณะกรรมการ :
กระทรวง :
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คณะกรรมการแต่งตั้งโดย : กฎหมาย(ส่วนราชการ)
วิธีการแต่งตั้ง : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
สถานภาพคณะ : ครบวาระ
อำนาจหน้าที่ 
ข้อกฎหมายหรือระเบียบ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 มีนาคม 2551)

องค์ประกอบของกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ประเภทกรรมการ/หมายเหตุ
ตำแหน่งในคณะกรรมการ วันได้รับแต่งตั้ง วันครบวาระ/พ้นตำแหน่ง
1.  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่ นรม. มอบหมาย
กรรมการที่ นรม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  06/01/2552  -  
2.  ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี
กรรมการที่ นรม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  27/09/2554  -  
3.  ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี
กรรมการที่ นรม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  02/11/2555  -  
4.  พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี
กรรมการที่ นรม. แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ  02/07/2556  -  
5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กรรมการโดยตำแหน่ง 
รองประธานกรรมการ  -   -  
6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กรรมการโดยตำแหน่ง 
รองประธานกรรมการ  -   -  
7 ปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
8 อัยการสูงสุด
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
9 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
10 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
11 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
12 อธิบดีกรมที่ดิน
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
13 อธิบดีกรมศุลกากร
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
14 อธิบดีกรมสรรพากร
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
15 อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
16 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
17 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
18 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
19 ประธานสมาคมธนาคารไทย
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการ  -   -  
20.  รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  10/11/2552  -  
21.  นายเกษม มกราภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  04/06/2556  09/11/2556 
22.  นายถาวร พานิชพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  10/11/2552  09/11/2556 
23.  ศ.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  10/11/2552  09/11/2556 
24.  นายบัญชา เสือวรรณศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  10/11/2552  -  
25.  นายวีระ ธีระภัทรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  10/11/2552  09/11/2556 
26.  รศ.จารุพร ไวยนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ /การเงิน /การบัญชี
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  10/11/2552  -  
27.  พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสืบสวน /สอบสวน
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  10/11/2552  -  
28.  พล.ต.ต.สุเทพ รมยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสืบสวน /สอบสวน
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  04/06/2556  09/11/2556 
29.  นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  04/06/2556  09/11/2556 
30.  นายภิญโญ ทองชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ /การเงิน /การบัญชี
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  04/06/2556  09/11/2556 
31.  นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  10/11/2552  09/11/2556 
32.  นายมนัส สุขสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  10/11/2552  09/11/2556 
33.  พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสืบสวน /สอบสวน
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  10/11/2552  -  
34.  พล.ต.ต.สุเทพ รมยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสืบสวน /สอบสวน
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  04/06/2556  09/11/2556 
35.  รศ.จารุพร ไวยนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ /การเงิน /การบัญชี
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  10/11/2552  -  
36.  นายภิญโญ ทองชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ /การเงิน /การบัญชี
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  04/06/2556  09/11/2556 
37.  นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  10/11/2552  09/11/2556 
38.  นายมนัส สุขสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
กรรมการที่ ครม. แต่งตั้ง 
กรรมการ  10/11/2552  09/11/2556 
39 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน
กรรมการโดยตำแหน่ง 
กรรมการและเลขานุการ  -   -  
 

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : soc@soc.go.th