ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
 

[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :
วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ : ถึงวันที่ :
เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง :
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง คค   วันที่มีมติ 14/02/2560   
เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.22 + 500.000 - กม.24 + 875.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (ช่วง 7), ช่วง กม.29 + 000.000 - กม.30 + 000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ช่วง 9), ช่วง กม.30 + 000.000 - กม.35 + 900.000 (ช่วง 10), ช่วง กม.38 + 500.000 - กม.44 + 266.833 (ช่วง 12), ช่วง กม.50 + 000.000 กม.55 + 500.000 (ช่วง 15 ), ช่วง กม.55 + 500.000 -กม.60 + 950.000 (ช่วง 16 ), ช่วง กม.60 + 950.000 - 500.000 (ช่วง 15), ช่วง กม.55 + 500.000 -กม.60 + 950.000 (ช่วง 16 ), ช่วง กม.60 + 950.000 กม.64 + 700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (ช่วง 17), ช่วง กม.70 + 000.000 กม.77 + 000.000 (ช่วง 19)    
ต้องการเอกสารเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กทม. โทร 02 2809000 ต่อ 1444,1445
สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ส่งมาด้วย"
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่
    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร
    "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเดียวหรือบางหน่วยราชการเท่านั้น

 ผลสรุปมติคณะรัฐมนตรีนี้เป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น
หากประสงค์จะขอตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีกรุณาติดต่อ 02-280-9000 ต่อ 436,268 หรือ 02-356-5481

Site Requirement : Internet Explorer 8.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : soc@soc.go.th